เกี่ยวกับเรา นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัดใน ปี พ.ศ. 2535 นั้น ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องจนทำให้กลุ่ม บริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรมสามารถขึ้นเป็นผู้นำใน ภูมิภาคอาเซียนในด้านการผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ได้ขยายธุรกิจออกในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองนโยบาย ความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จของเรานั้นเป็นผลมาจากความตั้งใจจริง ความพยายามมุ่งมั่น และความจริงใจที่มีต่อลูกค้า อย่างเสมอมาโดยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของกลุ่ม บริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด สามารถจัดส่งตรงถึงลูกค้าได้ อย่างตรงเวลาด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดในราคา ยุติธรรมอันเนื่องมาจากนโยบายของเราที่ เข้มงวดด้านคุณภาพและการวางแผนเรื่องการ จัดซื้อและจัดส่งอย่างมืออาชีพเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้า เพื่อแสดงถึงความคล่องตัวทางด้านปฏิบัติการ ด้านซัพพลายเชน นอกจากนี้จุดแข็งหนึ่งของกลุ่ม บริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรมสามารถกล่าวได้ว่า เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งจะเน้นในด้าน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและติดตามความ เปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างใกล้ชิด อีกทั้งกลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัดได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับ ข้อมูลทางการตลาดและความเชี่ยวชาญ
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
เกี่ยวกับเรา นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัดใน ปี พ.ศ. 2535 นั้น ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติ บโต อย่างต่อเนื่องจนทำให้กลุ่ม บริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรมสามารถขึ้นเป็นผู้นำ ใน ภูมิภาคอาเซียนในด้านการผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ได้ขยายธุรกิจออกในหลากหลายรูปแบบเพื่อต อบสนองนโยบาย ความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จของเรานั้นเป็นผลมาจากความตั้ งใจจริง ความพยายามมุ่งมั่น และความจริงใจที่มีต่อลูกค้า อย่างเสมอมาโดยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายขอ งกลุ่ม บริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด สามารถจัดส่งตรงถึงลูกค้าได้ อย่างตรงเวลาด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดในราคา ยุติธรรมอันเนื่องมาจากนโยบายของเราที่ เข้มงวดด้านคุณภาพและการวางแผนเรื่องการ จัดซื้อและจัดส่งอย่างมืออาชีพเพื่อก่อให้เกิดค วามมั่นใจในการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้า เพื่อแสดงถึงความคล่องตัวทางด้านปฏิบัติการ ด้านซัพพลายเชน นอกจากนี้จุดแข็งหนึ่งของกลุ่ม บริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรมสามารถกล่าวได้ว่า เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งจะเน้นในด้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและติดตามความ เปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างใกล้ชิด อีกทั้งกลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัดได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับ ข้อมูลทางการตลาดและความเชี่ยวชาญ
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย